А

 • Автотрофтар – бейорганикалық заттар – көмірқышқыл газы, су, минералды тұздардан органикалық заттар түзуге бейім организмдер.
 • Адам қаңқасы – сүйектердің жиынтығы, тірек-қозғалыс аппаратының пассив бөлігі болып табылады.
 • Азықтық тізбек – бұл организмдердің реттілігі, мұнда олардың әрқайсысы екіншісін қорек етеді немесе ыдыратады.
 • Айнымалы – бұл өзгеретін, уақыт өте келе немесе белгілі бір жағдайда ұлғаюға немесе кішіреюге бейім тұратын нәрсе.
 • Ақпараттық графика – бұл ақпарат, дерек және мағлұмат берудің графикалық тәсілі. Оның мақсаты күрделі ақпаратты жылдам әрі нақты жеткізу болып табылады.
 • Антитеза – қарама-қарсы белгінің сипаттамасы.
 • Артериялық қысым – қантамырларда (артерияда) өлшенетін қан қысымы.
 • Атаулы масштаб – бұл сөзбен берілген масштаб, мысалы, 1 см – 75 км. Бұл картаның, планның немесе сызбаның 1 сантиметріне нақты 75 км жер аумағы орналастырылғанын білдіреді.
 • Атмосфералық қысым – атмосфераның ондағы барлық заттарға және Жер бетіне түсіретін қысымы.
 • Атомдар – өте ұсақ, көзге көрінбейтін, бөлінбейтін бөлшектер.

Б

 • Балқу – заттың қатты күйден сұйық күйге ауысуы.
 • Балқу – заттың қатты күйден сұйық күйге өту үдерісі. Бұл ретте дене энергия алады, ал оны қоршап тұрғандар энергия береді.
 • Балқу температурасы – заттың балқуы жүзеге асатын температура.
 • Барометр – атмосфералық қысымды өлшеуге арналған аспап.
 • Бейтараптандыру – нәтижесінде бейтарап орта түзе отырып, қышқылдар сілтілермен әрекеттесетін үдеріс.
 • Бөліп шығару – организмді зат алмасудың соңғы өнімдерінен, тамақпен бірге организмге түскен немесе организмде түзілген артық судан, тұздан, бөгде және улы заттардан тазарту.
 • Булану – заттың сұйық күйден буға айналу үдерісі. Бұл ретте дене энергия береді, ал айналасында қоршап тұрған денелер энергия алады.

Г

 • Географиялық координаттар – нүктенің экваторға және нөлдік меридианға қатысты орнын анықтайды.
 • Географиялық қабық – бұл Жердің біртұтас, үзіліссіз қабаты, адам іс-әрекет жасайтын орта, оның шегінде литосфераның беткі қабаты, атмосфераның төменгі қабаты, толықтай биосфера мен гидросфера бір-бірімен түйіседі, өзара біріне-бірі өтеді, өзара бір-бірімен әрекеттеседі.
 • Географиялық құбылыстар – жердің қабықтарында (атмосфера, гидросфера, литосфера және биосфера) болатын табиғи құбылыстар.
 • Географиялық үдерістер – Жердің қабықтарында (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера) үздіксіз, кезегімен өтіп жататын ұзақ мерзімді үдерістер.
 • Гетеротрофтар – басқа организмдердің дайын органикалық заттарымен немесе олардың қалдықтарымен қоректенетін организмдер.
 • Градустык тор – глобус пен географиялық картадағы меридиандар мен параллель сызықтар.

Ғ

 • Ғылымды біріктіру – ескі ғылымдардың түйісуінде жаңа ғылымның пайда болуы, ғылыми білімдерді біріктіру дерісі.
 • Ғылымды жіктеу – бұл қандай да бір ғылымның шінде әлдеқайда шағын, дербес зерттеу саласын бөліп алу, ларды өз бетінше дербес ғылымға йналдыру.

Д

 • Даму – организмдегі сапалы өзгерістер.
 • Дата ауысу сызығы – полюстен полюске дейін созылатын жер бетіндегі шартты сызық. Оның екі жағындағы жергілікті уақытта бір тәулікке айырмашылық болады.
 • Демография – халықтың қоныстану заңдылығы туралы ғылым.

Ә

 • Әмбебап индикатор – қышқылдық ерітіндіде де, сілтілік ерітіндіде де өзінің түсін өзгертетін қарапайым индикаторлардың қоспасы.

Ж

 • Жаңғырмайтын (дәстүрлі) энергия көздері – адам баласы қайтадан жасай алмайтын энергия көздері.
 • Жаңғырмалы (баламалы) энергия көздері – жаңғырмалы (баламалы) энергия көздері толықтыры-лады.
 • Жасанды талшық – табиғи полимерлерден, ең алдымен ағаштан және сабаннан алынған целлюлозадан жасалған талшықтар.
 • Жасуша – өсімдіктер мен жануарлар организмінің ең кішкентай құрылымдық бірлігі.
 • Жіктеу – бұл тірі, сонымен қатар өлі организмдерді де сипаттаумен және жіктеумен айналысатын ғылым.
 • Жол (L) – бақылау жүргізілген уақытта жүріп өткен траектория ұзындығы.

З

 • Заттардың тасымалдануы – қажетті заттардың организмде жасушаларға және жасушалардың ішіне жеткізілу үдерісі, сонымен қатар пайдаланылған заттардың организмнен шығарылуы.
 • Зерттеу жоспары – өзекті іс-шараны (іс-әрекет, кциялар т.б.) өткізудің айланысы мен реттілігі көрсетілген, ағдарламаның толық рындалуына және проблемалардың шешілуіне жеткізетін көрсеткіштер кешені.

И

 • Индикатор – ерітіндінің ортасына байланысты өзінің түсін өзгертетін зат.

К

 • Кен орны – пайдалы қазбалардың табиғи шоғырланған жері.
 • Күрделі заттар – бірнеше түрлі атомдардан құралатын заттар.

Қ

 • Қадағаланатын айнымалы – бұл тәжірибе жасау барысында өзгермеуі тиіс шарттар.
 • Қайнау – заттың сұйық күйден газтәрізді күйге өтуі.
 • Қайнау температурасы – қайнау жүзеге асатын температура.
 • Қарапайым заттар – бір түрлі ғана атомдардан құралатын заттар.
 • Қозғалыстың қатыстылығы – есептеудің түрлі денелеріне қатысты дененің орын ауыстыруы, траекториясы және жылдамдығы.
 • Қоректену – тағам арқылы организмнің энергия мен заттар алу үдерісі.
 • Қызу – дене энергия алатын үдеріс.
 • Қысым – дененің бетіне әсер етуші күштің осы дене бетінің ауданы қатынасына тең шама.

М

 • Макроәлем – макронысандар әлемі. Оның өлшем бірлігі адам тәжірибесінің өлшемімен өзара қатынаста.
 • Масштаб – сызбада, планда немесе картада бейнелеген кезде заттың нақты өлшемі неше есе кішірейтілгенін немесе ұлғайтылғанын білдіретін сан.
 • Материктің шеткі нүктесі – бұл материктің құрғақ жері бітіп, мұхит басталатын жер.
 • Меридиан – глобуста немесе картада бір полюстен екінші полюске шартты түрде жүргізілетін сызық.
 • Микроәлем – бұл молекулалар, атомдар, қарапайым бөлшектер – көзге ілінбейтін тым кішкентай микронысандар әлемі.
 • Модель – бұл таным үде рісінде және тәжірибелік жұмыста түпнұсқаның құрылымы мен әрекетін қайталайтын үлгі.
 • Модельдеу – нақты бір нысандардың модельдерін құру мен зерттеуден тұратын қоршаған әлемді тану тәсілі.
 • Морфология – организмнің сыртқы құрылысы туралы ғылым.

О

 • Озон – иісінен таза ауа сезілетін, найзағайдан кейін пайда болатын газ. Озон зиянды әсірекүлгін сәулелерден біздің ғаламшарды қорғайтын қорғаныс қабатын түзеді.
 • Орын ауыстыру (S) – дененің бастапқы жағдайынан оның ең соңғы жағдайына дейін жүргізілген бағытталған бөлік.

Ө

 • Өзгергіштік – тұқымқуалаушылыққа қарама-қарсы құбылыс. Оның мәні – тірі организмдер өзіне тән жаңа белгілер мен қасиеттерге ие болу қабілеттілігі.
 • Өлшеу – бұл арнайы техникалық ұралдардың көмегімен, әжірибелік жолмен физикалық аманың мәнін табу.
 • Өсу – организмнің массасы мен көлемінің артуы.

П

 • Пайдалы қазбалар – шаруашылықта пайдаланылуы мүмкін жер қойнауындағы минералдық түзілімдер (құм, көмір, мұнай, газ, гранит).
 • Параллель – лобуста немесе картада экваторға параллель жүргізілген шартты сызықтар.
 • Полюс – жорамалданған жер осінің Жер бетімен қиылысу нүктелері.

Р

 • Рацион – тамақтың тәуліктік мөлшері.
 • Редуценттер (ыдыратушылар) – жануарлар мен өсімдік-тердің органикалық қалдықтарымен қоректенетін организмдер (әдетте бактериялар мен саңырауқұлақтар).
 • Рефлекс – Организмнің жүйке жүйесінің қатысуымен жүзеге асырылатын тітіркенуге жауап реакциясы рефлекс деп аталады.

С

 • Сандық масштаб – бөлшек түрінде бейнеленеді, оның алымы бірлікке тең, ал бөлімі – жердегі сызыққа қатысты картадағы (пландағы) сызық неше есе кішірейтілгенін көрсететін сан.
 • Сейсмология – жер сілкінісі және онымен байланысты құбылыстарды зерттейтін ғылым.
 • Синтетикалық талшық – табиғи қосылыстардан синтездеу жолымен өндірілген, табиғатта кездеспейтін полимерлерден алынған талшықтар.
 • Суыну – дене энергия бөлетін үдеріс.
 • Сұйық күйге айналу – заттың газтәрізді күйден сұйық күйге өту үдерісі. Бұл ретте дене энергия алады, ал оны қоршаған денелер энергия береді.
 • Сызықтық масштаб – бірдей бөліктерге бөлінген түзу сызықтан тұрады. Бұл бөліктер бейнеленген жердегі белгілі бір қашықтыққа сәйкес келеді; бөліктер цифрлармен белгіленеді.

Т

 • Таза (табиғи) талшық – сімдік текті (зығыр, мақта), жануар текті (жүн, таза жібек) және минерал (асбест талшық) текті талшықтар.
 • Таксон – белгілі бір туысқандық дәрежеде бір-бірімен байланысқан және де басқа таксономиялық топтан жет- кілікті түрде оқшауланған организмдер тобы.
 • Теза – қандай да бір белгінің сипаттамасы.
 • Тәуелсіз айнымалы – әуелсіз айнымалыны енгізгенде, оған жауап ретінде өзгеретін фактор, яғни тәуелсіз айнымалыны немесе айнымалыларды өзгертудің нәтижесі оның мәні болады.
 • Тітіркенгіштік – организмнің сыртқы әсерлерге жауап қайтаруға қабілет тілігі тітіркенгіштік деп аталады.
 • Тонометр – Адамның артериялық қысымын өлшейтін құрылғы тонометр деп аталадыO
 • Траектория – оны бойлай дене қозғалатын сызық.
 • Түр – құрылымы, тіршілік әрекетінің үдерістері бойынша ұқсас, будандасуға және өсімтал тұқым беруге қабілетті дарақтар жиынтығы
 • Тұқымқуалаушылық – дегеніміз организмнің бірнеше ұрпақ бойында қайталанатын сыртқы пішіні, физиологиялық, жеке басы дамуындағы ерекшеліктер.
 • Тұрмыстық химия – үние-мүлікке, киім-кешекке, үй-жайға, автокөлікке күтім жасауға арналған құралдар.
 • Тыныс алу – барлық тірі организмнің қасиеті және тіршілік белгісі№

Ф

 • Фотосинтез – табиғаттағы жүзеге асатын ең алғашқы химиялық айналым.

Ш

 • Шартбелгі (легенда) – осы картада қолданылған барлық шартты белгілердің мағынасына түсіндірме беретін белгілер жиынтығы.

Э

 • Экватор – Жерді теңдей екі – Солтүстік және Оңтүстік жартышарларға бөлетін жорамал сызық.
 • Экожүйе – бұл экологиядағы негізгі функционалдық бірлік, оған тірі организмдер де, жансыз орта да – өзара бір-бірінің қасиеттеріне әсер етуші және Жер бетіндегі тіршілікті қазіргі қалпында ұстап тұру үшін қажетті екі компонент кіреді.
 • Экологиялық пирамида – экожүйедегі барлық деңгейдегі (өсімдік қоректі, жыртқыштар, жыртқыштармен қоректенетін түрлер) продуценттер мен консументтер арасындағы арақатынастың графикалық бейнеленуі.
 • Электр энергиясын есептегіш – электр энергиясы қуатының шығынын есептеуге арналған құрал.
 • Энергия және зат алмасу – бұл тыныс алу, қоректену, бөліп шығару үдерістерінің жиынтығы
 • Энергия көзі – адамзат баласына тіршілік үшін қажетті энергия алуға мүмкіндік беретін заттар немесе табиғи үдеріс.
Өтінемін күте тұрыңыз