Өзіңді тексер «Экология және тұрақты даму» бөлімі бойынша қорытынды тапсырмалар

Өзіңді тексер

Понятие

Определение

 

Живые организмы, которые способны самостоятельно образовывать органические вещества.

 

Живые организмы, питающиеся готовыми органическими веществами.

 

Организмы, разрушающие остатки мёртвых растений и животных и превращающие их в неорганические соединения.

      • Экологиялық пирамиданың заңдылығын түсіндір.
      • Сен таңдап алған теза немесе антитеза қай сатыда анықталатын өсімдіктің (жануардың) атауымен емес, цифрмен аяқталады?
      • Анықталатын өсімдіктің (жануардың) белгілері бар теза немесе антитезаны жаңа сатыда дәл осылай салыстыруды жалғастыр.
      • Таңдап алынған тезаның немесе антитезаның соңында жаңа сатының цифры тұр, соған өту керек.
      • Өсімдіктің (жануардың) атауы екі сөзден тұрады. Бірін- ші сөз – туыстық атауы, екіншісімен бірге ол осы түрдің атауын құрайды.
      • 1-сатының тезасы мен антитезасын оқып, сен анықтап отырған өсімдіктің (жануардың) белгілеріне қайсысы көбірек сәйкес келетінін тап.

      Экожүйе
      1. Берілген экожүйенің түр құрамын зертте. 
      2. Экожүйеде берілген түрлерді анықта.
      3. Продуцент, консумент және редуцентке жататын түрлерді ата.
      4. Олардың экологиялық рөлін көрсет.
      5. Зерттеліп отырған экожүйенің азықтық тізбегіне мысалдар келтір.
      6. Қорытынды жаса.

      Автотрофтар

      Гетеротрофтар

      Редуценттер

      6-тапсырма

      «Футурология» сөзі нені білдіретінін есіңе түсір. Өзіңді ғалым-футуролог деп есепте.
      • Сенің алдыңда электромобиль тұр. Ол 50 жылдан кейін қалай өзгеретінін болжа. Бұл электромобильге қарағанда оның қандай артықшылықтары болады? Оларды сипатта.
      • Болашақ электромобилінің суретін сал.
      Электромобиль
      Өтінемін күте тұрыңыз